Vzdelávanie

Súčasné aktivity v Anglicko-športovej Predškolskej akadémii Raketka

Tanečný krúžok s tanečnou lektorkou /Tanečný krúžok je aktivita hradená nad rámec poplatku sumou 3 Eur/hod. Túto aktivitu si finančne manažuje tanečný lektor. Prebieha 1x týždenne/. Tanečný krúžok je voliteľná aktivita.

Výtvarné a kreatívne aktivity, Tvorivé dielničky

Hudobná výchova "Najmenší muzikanti"

Hocus Lotus angličtina, Cookie and friends, Playtime, Show and tell /Anglické formáty sa využívajú v edukačnom procese /

Logopedické aktivity

Ranné cvičenia tematicky zamerané na jednotlivé svalové skupiny

Klubík rozvoja tvorivosti a detského myslenia /pre väčšie detičky, ktoré už popoludní nespinkajú/

Spolupráca s detským psychológom, špeciálnym pedagógom a logopédom

 

Predškolská príprava

Prebieha okrem Predškolského pedagóga aj pod vedením špeciálneho pedagóga a logopéda, ktorý pracuje s nadštandardnou metodikou a projektami.

Anglicko-športová predškolská akadémia Raketka pracuje aj so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 a spolupracuje aj so SZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním - www.1sg.sk

 

Taktiež v edukačnej práci využívame:
: Projektové vyučovanie
: Prvky Montessori pedagogiky

V rámci pedagogickej činnosti Predškolská akadémia Raketka pracuje aj s programom Step by step.

STEP BY STEP: Pracujeme v centrách aktivít typu:

 • výtvarné centrum
 • centrum jazykovej gramotnosti
 • centrum matematických predstáv a skladačiek
 • prírodovedné centrum
 • centrum piesku a vody
 • dramatické centrum
 • konštruktívne centrum
 • centrum varenia
 • vonkajšie aktivity
 • hudobné centrum
 • pohybové centrum
Práca s LEGO Dacta

LEGO Dacta ako výchovno-vzdelávacia pomôcka podporuje prirodzenú aktivizáciu prostredníctvom obľúbenej hračky (učebnej pomôcky), ktorá vytvára priestor na experimentálnu a hravú cestu poznávania.

Rozvoj hudobnosti-hudobná výchova

Hudba je v predškolskom veku detí považovaná za druh umenia, ktoré má bezprostredný vplyv na rozvoj nielen hudobnosti, ale aj emocionality a kognitívneho rozvoja. Prostredníctvom hudobnej výchovy sa rozvíjajú elementárne hudobné schopnosti, prebúdza sa vzťah k umeniu a kultúrnym hodnotám vôbec. Pracujeme aj s ľahko-ovládateľnými hudobnými nástrojmi Orffovho inštrumentára. Na hudobnej výchove sa vo veľkej miere využíva hra na klavír.

V prípade záujmu realizujeme nasledovné aktivity:

/Nasledovné aktivity sú nad rámec mesačného poplatku/

Plavecký výcvik

Korčulovanie

Hipoterapia