Vzdelávanie

Súčasné aktivity v English and Sport Pre-school Academy Raketka

Tanečný krúžok s tanečnou lektorkou /Tanečný krúžok je aktivita hradená nad rámec poplatku sumou 3 Eur/hod. Túto aktivitu si finančne manažuje tanečný lektor. Prebieha 1x týždenne/. Tanečný krúžok je voliteľná aktivita.

Výtvarné a kreatívne aktivity, Tvorivé dielničky

Arteterapia a dramatoterapia

"Bunny Talks English" pod vedením Native speakera; Hocus Lotus angličtina, Cookie and friends, Playtime, Show and tell /Anglické formáty sa využívajú v edukačnom procese /

Logopedické aktivity - logopedické rozcvičky prebiehajúce denne pod vedením logopéda /mimické, dychové, hlasové, artikulačné/

Ranné cvičenia tematicky zamerané na jednotlivé svalové skupiny

Klubík rozvoja tvorivosti a detského myslenia /pre väčšie detičky, ktoré už popoludní nespinkajú/

Spolupráca so špeciálnymi pedagógmi a logopédom na dennej báze
Predškolská príprava

Prebieha okrem predškolského pedagóga aj pod vedením špeciálnych pedagógov a logopéda, ktorý pracujú s nadštandardnou metodikou a certifikovanými projektami.

Taktiež v edukačnej práci využívame:
- Fonetické uvedomovanie podľa Eľkonina
- Projektové vyučovanie
- Prvky Montessori pedagogiky

STEP BY STEP program: Pracujeme v centrách aktivít typu:

  • výtvarné centrum
  • centrum jazykovej gramotnosti
  • centrum matematických predstáv a skladačiek
  • prírodovedné centrum
  • dramatické centrum
  • konštruktívne centrum
  • centrum varenia
  • vonkajšie aktivity
  • hudobné centrum
  • pohybové centrum
Práca s LEGO Dacta

LEGO Dacta ako výchovno-vzdelávacia pomôcka podporuje prirodzenú aktivizáciu prostredníctvom obľúbenej hračky (učebnej pomôcky), ktorá vytvára priestor na experimentálnu a hravú cestu poznávania.

Rozvoj hudobnosti-hudobná výchova

Hudba je v predškolskom veku detí považovaná za druh umenia, ktoré má bezprostredný vplyv na rozvoj nielen hudobnosti, ale aj emocionality a kognitívneho rozvoja. Prostredníctvom hudobnej výchovy sa rozvíjajú elementárne hudobné schopnosti, prebúdza sa vzťah k umeniu a kultúrnym hodnotám vôbec. Pracujeme aj s ľahko-ovládateľnými hudobnými nástrojmi Orffovho inštrumentára. Na hudobnej výchove sa vo veľkej miere využíva hra na klavír.

V prípade záujmu realizujeme nasledovné aktivity:

/Nasledovné aktivity sú nad rámec mesačného poplatku/

Plavecký výcvik

Korčulovanie